دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف واحدهای EDO
1 واحد توانمند سازی و آموزش
2 واحد پژوهش در آموزش
3 واحد برنامه ریزی درسی
4 واحد ارزشیابی
5 واحد استعداد درخشان
6 کمیته دانشجویی توسعه آموزش

واحدهای edo

تنظیمات قالب