دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کمیته منتخب دانشکده

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر آرام فیضی رئیس کمیته - رئیس دانشکده
2 دکتر لیلا آلیلو دبیر کمیته - معاون آموزشی دانشکده
3 دکتر معصومه همتی مسلک پاک عضو ثابت کمیته - هیئت علمی دانشکده
4 حمیرا نورنژاد کارشناس کمیته - کارشناس پژوهشی دانشکده

 

شرح وظایف:

ترکیب و وظایف:

به منظور بررسی پرونده اعضاء هیئت علمی متقاضی ارتقاء کمیته ای در هر دانشکده با ترکیب و وظایف زیر تشکیل می شود:

ترکیب کمیته منتخب دانشکده

کمیته منتخب دانشکده دارای 5 نفر عضو خواهد بود که 3 نفر آنها ثابت و 2 نفر دیگر متغیر می باشند. اعضاء کمیته باید حداقل در مرتبه استادیاری باشند.

اعضاء ثابت عبارتند از :

رئیس دانشکده (رئیس کمیته منتخب)

معاون آموزشی دانشکده ( دبیر کمیته منتخب)

یک نفر نماینده منتخب اعضاء هیئت علمی دانشکده مربوطه با مرتبه دانشیاری یا بالاتر و در صورتی که بیش از یک نفر دانشیار یا بالاتر در دانشکده نباشد در آن صورت نماینده مزبور می تواند از میان اعضاء هیات علمی دانشکده در مرتبه استادیاری و با حداقل 3 سال سابقه خدمت آموزشی انتخاب شود.

اعضاء‌ متغیر برای هر پرونده حسب مورد 2 نفر خواهند بود که توسط رئیس دانشکده از گروه آموزشی مربوطه یا رشته مشابه و در مرتبه علمی که حتی الامکان بالاتر از مرتبه علمی عضو متقاضی ارتقاء باشد انتخاب شوند. در دانشگاههایی که گروه آموزشی مربوطه وجود نداشته باشد از رشته مشابه انتخاب خواهند شد.

تبصره : اعضای کمیته منتخب دانشکده ها لازم است دارای شرایط زیر باشند.

1- حسن شهرت به سابقه برجسته آموزشی

2- حسن شهرت به رعایت اصول اخلاق حرفه ای

3- صرف وقت کافی برای شرکت مستمر و منظم در جلسات کمیته

وظائف کمیته منتخب دانشکده :

کمیته منتخب با دریافت اطلاعات لازم از منابع ذیربط در دانشگاه، پرونده متقاضی ارتقاء را تنظیم و امتیاز دهی می نماید. سپس پرونده بهمراه صورتجلسه کمیته منتخب به معاون آموزشی دانشگاه ارسال می گردد تا توسط مدیر امور هیات علمی دانشگاه جهت بررسی و امتیاز دهی به کمیته تخصصی دانشگاه ارجاع داده شود.

تبصره: لازم است در هر دانشکده دفتری به منظور هماهنگی های لازم و اقدامات اجرایی کمیته منتخب تشکیل گردد. بدین منظور یک نفر به عنوان کارشناس کمیته منتخب، امورات هماهنگی کمیته و بررسی پرونده را انجام می دهد.

نحوه تکمیل فرم ارزشیابی فعالیتهای عضو هیئت علمی :

قسمتهایی از این فرم توسط عضو هیئت علمی تکمیل و امضاء می شود و پس از تائید و امضاء مدیر گروه ذیربط (در محلی که در فرم پیش بینی شده است) ، فرم تکمیل شده برای کمیته منتخب دانشکده ارسال می گردد. در تمام صفحات فرم، ستون امتیاز توسط کمیته منتخب تکمیل خواهد شد و توسط عضو هیئت علمی متقاضی و مدیر گروه مربوط در این ستون امتیازی ذکر نخواهد شد.

به همراه فرم تکمیل شده که برای کمیته منتخب و کمیته تخصصی دانشگاه ارسال می شود، لازم است یک نسخه (چاپی یا الکترونیک) از کلیه مدارک تحصیلی، احکام ، توافق نامه ها ، تائیدیه ها ، جزوات ، مقالات ، کتب و سایر مدارک لازم ارسال گردد. در دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که واجد شرایط تشکیل هیئت ممیزه نمی باشند، کمیته منتخب دانشکده می بایستی پس از تکمیل فرم آن را همراه با مدارک لازم از طریق معاون آموزشی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی جهت بررسی به دفتر هیئت ممیزه مرکزی وزارت ارسال نماید.

 

فرآیند، آیین نامه، شیوه نامه و ...:
چک لیست ارتقاء

فرآیند ارتقاء

آیین نامه ارتقاء

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء

جدول آیین نامه ارتقاء

شیوه نامه تکمیلی دانشگاه

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی​

       

 

تنظیمات قالب