دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
"دکتر
  • نام و نام خانوادگی: مولود رادفر
  • مدرک تحصیلی: Ph.D
  • رشته تحصیلی: پرستاری
  • مرتبه علمی: استاد
  • گرایش: روان پرستاری
  • سمت: معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
  • ایمیل: radfar@umsu.ac.ir
  • تلفن مستقیم: 32754919
  • تلفنخانه: 4 - 32754961
  • داخلی: 204
شرح وظایف

معاونت دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش، پ‍ژوهش وهماهنگی بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به   عهده دارد:

برنامه ریزی:

•  برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

•  برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقاطع تحصیلی بالاتر

•  برنامه ریزی برای ارتقاء فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی و جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

نیازهای آموزشی:

•  برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

•  برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

•  برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

هماهنگی:

•  هماهنگی باسایر واحدهای هم عرض در جهت نیل به اهداف سازمانی

•  هماهنگی با فعالیت های گروههای آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

•  هماهنگی فعالیت های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

•  برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

•  برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی، نظام پزشکی و   نظام پرستاری و به   منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

نظارت:

•  نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی   

•  نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده، واحد توسعه آموزش

•  نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی

اجرایی:

•  اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

•  ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی   در راستای مسئولیت های محوله

•  ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم، شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده

•  برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی، دوره های بازآموزی

•  انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی

ارزشیابی:

•  ارزش یابی درونی گروه های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه

•  ارزش یابی مستمر کارکنان آموزشی

•  ارزش یابی فرآیندهای آموزشی و برون دادها

•  ارزش یابی فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده

 

تنظیمات قالب