دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی: خاطره صفری
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت

گرایش: مدیریت منابع انسانی
سمت: مسئول کارگزینی و رابط ارزیابی عملکرد کارکنان دانشکده
ایمیل شخصی: khatere.s1212@yahoo.com  

شماره مستقیم: 32754925
شماره تلفنخانه:
4-32754961
داخلی:  
101
 
شرح وظایف مسئول کارگزینی
صدور احکام کارگزینی کلیه نیروهای رسمی ، پیمانی ، قراردادی و طرحی - انجام کلیه امورات مربوط به ارتقاء رتبه ، طبقه ، تغییرعنوان ، اعمال مدرک تحصیلی ، برقراری حق عائله مندی و اولاد و ... - ثبت و کنترل کلیه مرخصی های ساعتی ، روزانه ، استعلاجی ، اضطراری ، زایمان ، مراقبت از همسر و ... - اعلام وضعیت مرخصی کارکنان در پایان سال - صدور حکم ماموریت پرسنل - ثبت اطلاعات کلیه کارکنان در سیستم پرسنلی و سیستم حضور و غیاب دانشکده - تهیه برگ سوابق خدمت دولتی برای کلیه کارکنان - انجام کلیه امورات مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان - انجام کلیه امورات مربوط به بازنشستگی ، مامور به خدمت و انتقال کارکنان - انجام امورات مربوط به تسویه حساب نیروهای خروجی - انجام کلیه امورات مربوط به اطلاعات آماری پرسنل - کنترل حضورغیاب پرسنل و گزارش ماهانه به مسئولین ذیربط - محاسبه کارکرد و صدورکلیه گواهی پرداخت پرسنل از جمله پول غذا ، پاداش عیدی ، حق مسکن ، پول لباس ، کمک هزینه مهدکودک ، حق مدیریت ، حق فنی و ... - صدور کلیه گواهی های اشتغال ، شروع بکار ، پایان کار و گواهی انجام کار و ... - اجرای کلیه بخشنامه های صادره از طرف مدیریت توسعه سرمایه انسانی دانشگاه و سایر معاونت های متبوع - شرکت در جلسات حوزه کارگزینی - انجام کلیه مکاتبات حوزه کارگزینی

 

شرح وظایف رابط ارزیابی عملکرد کارکنان
اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوطه - افزایش سطح اطلاعات اداری و مدیریتی خود از طریق فعالیتهای خود آموزی - آشنایی کامل با فرم های ارزیابی در سطوح مختلف - آشنایی با معیارهایی که هریک از سطوح با آن مورد سنجش قرار می‌گیرد - هماهنگ نمودن روند ارزیابی واحد با سیاستهای ابلاغی از سوی اداره مرکزی ارزیابی دانشگاه - شرکت در جلسات آموزشی ارزیابی عملکرد دانشگاه و شرکت درکمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد دانشکده - برگزاری جلسات درون بخشی و آشنا نمودن پرسنل با آخرین بخشنامه ها ودستورالعمل ها و نحوه تکمیل فرمها - همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخص‎های اختصاصی ارزیابی عملکرد پرسنل واحد - شناسایی ارزیابی کننده‌های واحد و انتقال مهارتهای ارزیابی به ارزیابی کننده ها - هماهنگ نمودن ارزیابی کننده ها در سطح واحد از نظر افزایش آگاهی درخصوص چگونگی روند ارزیابی - مشخص نمودن افرادی که توسط ارزیابی کننده ها مورد سنجش قرار می‌گیرند - جمع بندی فرمهای ‎تکمیل‎شده و تحلیل‎ آن - جمع بندی نتایج و خاتمه امور ارزیابی در پایان دوره - شناسایی معترضین به نمره ارزشیابی و جمع آوری مستندات مربوطه - دخالت دادن نتایج ارزیابی در تصمیمات اداری - استفاده از نتایج ارزیابی در ارتقای پرسنل از جمله ارتقا رتبه ، طبقه تشویقی ، اختصاص پست مدیریتی و ...
ردیف سامانه های مورد استفاده
1 سامانه کارمند ایران
2 سامانه مهندسی مشاغل (سامانه ارتقا طبقه و رتبه)
3 سامانه مهندسی مشاغل (درخواست مجوز ادامه تحصیل)
4 سامانه نقل و انتقالات
5 سامانه نیروهای شرکتی
6 سامانه نیروهای طرحی
7 سامانه ثبت تجارت مدیران (ارتقاء رتبه از خبره به عالی)
8 پورتال جامع منابع انسانی
9 سامانه کسرا
10 سامانه ارزیابی عملکرد تحت وب       یا       سامانه ارزیابی عملکرد تحت وب
ردیف فایل های مرتبط
1 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیات علمی ویرایش نهایی 1391
2 آیین نامه اداری و استخدامی هیات علمی ویرایش نهایی 1391
3 متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
4 راهنمای استفاده از سامانه ارزیابی عملکرد
ردیف  دستورالعمل و فرم ها
1 فرایند ارزشیابی کارکنان
2 دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور و سازمانهای وابسته
3 فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان
4 نتایج ارزیابی عملکرد ( فرم شماره 5 )
5 فرم های ارزیابی عملکرد
6 نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان
6 دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان
6 دستورالعمل استقرار نظام مدیریت عملکرد
تنظیمات قالب