به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
گروه مامایی

فرم خالی CV

فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

 

لیست اعضای گروه مامایی :

 1. مرضیه ابراهیمی
 2. حوریه اشرافی
 3. نیره اشرف رضایی
 4. رقیه بایرامی
 5. سهیلا ربیعی پور
 6. فاطمه عفتی
 7. سعیده علیزاده
 8. مریم مسگرزاده
 9. فاطمه مقدم تبریزی
 10. ماهرخ نبی زاده
 11. مریم نجارزاده
 12. المیرا اعتصامی

توجه: خواهشمند است فایلهای خود را از جمله طرح درس را بصورت تک فایل و رزومه خود را فارسی تهیه نمایید.

دانشکده پرستاری و مامایی