به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
برنامه ها و ...

سرفصل دروس:

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1393
مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته مامایی سال 1391
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کاردانی فوریت های پزشکی
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد
مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دکترا

 

دفترچه های آموزشی:

رشته های کارشناسی پرستاری، مامایی و کاردانی فوریت های پزشکی

برنامه ها و دفترچه آموزشی رشته های کارشناسی ارشد

برنامه ها و دفترچه آموزشی رشته دکترای پرستاری


برنامه های هفتگی، امتحانی و ریز برنامه های کلاسی:

برنامه های هفتگی کلیه رشته های سراسری  زمستان 1400

برنامه های امتحانی کلیه ترم یک ها پاییز 1400

برنامه های امتحانی کارشناسی پرستاری زمستان 1400

برنامه های امتحانی کارشناسی مامایی و فوریت زمستان 1400

برنامه امتحانی ترم 3 پرستاری واحد میاندوآب 1400

 

برنامه کارآموزی ها :

برنامه کاراموزی کارشناسی پرستاری و کاردانی فوریتهای پزشکی زمستان 1400

برنامه کارآموزی کارشناسی مامایی زمستان 1400

برنامه کارآموزی اتاق زایمان خوی زمستان 1400

 

کارگاه های اجباری:

کارشناسی ارشد ها

دکترا


سایر:

كدهاي ملي اخلاق در حرفه پرستاري

منشور حقوق بیمار


دانشکده پرستاری و مامایی