صفحه اصلی > EDO > اعضاء 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضاء

مسئول EDO:

 


نام: رقیه

نام خانوادگی: بایرامی

مدرک تحصیلی: PhD  

رتبه علمی: استادیار     

گرایش: بهداشت باروری

سمت: مسئول EDO     

ایمیل: rozabayrami@yahoo.com

 

 


اعضاء اصلی:

 

نام: رقیه

نام خانوادگی: عظیم زاده

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: داخلی جراحی

سمت: مسئول دفتر استاد راهنما

ایمیل: azimzadeh20@gmail.com

 

 

نام: رقیه

نام خانوادگی: اسماعیلی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: داخلی جراحی

سمت: مسئول توانمندسازی و آموزش مداوم

ایمیل: esmaeili@gmail.com

 

 

نام: مهری

نام خانوادگی: علویانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: بهداشت جامعه

سمت: مسئول استعدادهای درخشان

ایمیل: malavian@yahoo.com

 

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: عفتی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

رتبه علمی: مربی

گرایش: آموزش مامایی

سمت: مسئول توانمندسازی و آموزش

ایمیل: effati.fatemah@gmail.com

 

دانشکده پرستاری و مامایی