صفحه اصلی > فرم ها، فرآیندها، آئین نامه ها و لاگ بوکها 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
فرم ها، فرآیندها، آئین نامه ها و لاگ بوکها

 

فرم های ترفیع اساتید

 

فرم های آموزشی و پژوهشی

عناوین

Word

Pdf

فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم پیشنهاد طرح تحقیقات پایان نامه

کلیک کنید

کلیک کنید

انتخاب واحد درسی بصورت غیر حضوری

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم تقاضای انتقال بصورت مهمان

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم اعتراض به نمره

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم حذف و اضافه

کلیک کنید

کلیک کنید

معرفی انتخاب درس

کلیک کنید

کلیک کنید

معرفی استاد راهنما

کلیک کنید

کلیک کنید

CV انگلیسی

کلیک کنید

کلیک کنید

CV فارسی

کلیک کنید

کلیک کنید

فعالیتهای پژوهشی

کلیک کنید

-

فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

کلیک کنید -

فرم معرفی به بخش

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم فعالیت های پژوهشی

کلیک کنید -

فرم ماموریت برای اعضای هیئت علمی

کلیک کنید کلیک کنید

فرم تسویه حساب دانش آموختگان کارشناسی پرستاری

کلیک کنید -

فرم ارتقاء اعضای هیئت علمی

کلیک کنید -

 

 

فرم های عمومی

عناوین

Word Pdf

فرم مرخصی روزانه

- کلیک کنید

فرم مرخصی ساعتی

- کلیک کنید

فرم ماموریت ساعتی

- کلیک کنید

فرم طرح تکریم ارباب رجوع

- کلیک کنید

فرم تسویه حساب بازنشستگی

-

کلیک کنید

فرم نظر سنجی از کتابخانه

کلیک کنید -

 

فرآیندها

فرآیندهای تحصیلات تکمیلی

فرآیندهای آموزشی

فرآیند پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرم ها و فرآیندهای EDO

 

فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه های پژوهشی

فرم های پژوهشی

آئین نامه های آموزشی

فرم ها و آئین نامه های تحصیلات تکمیلی

آئین نامه های Edo

آئین نامه ها و دستورالعمل های دانشجویان

آئین نامه ها و دستورالعمل های اساتید

آئین نامه ها و دستورالعمل های کارکنان

دستورالعمل و فرم های کارگزینی

اساسنامه، آئین نامه و فرآیندهای انجمن علمی دانشجویی

فرم های ترفیع اساتید

 

لاگ بوکها

پرستاری

مامایی

 


دانشکده پرستاری و مامایی