صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
شورای آموزشی

 

اعضاء :


دکتر حسین حبیب زاده

رئیس دانشکده

خانم حمیده محدثی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکتر معصومه همتی مسلک پاک

معاون آموزشی

خانم نسرین جهانگیری

رئیس آموزش

دکتر رحیم بقایی

معاون پژوهشی

خانم رقیه عظیم زاده

مسئول اساتید راهنما

خانم رقیه اسماعیلی

مدیر گروه پرستاری

دکتر رقیه بایرامی

مسئول Edo

خانم مریم مسگرزاده

مدیر گروه مامایی

خانم زهرا طیبی

دبیر شورا

آقای حسین جعفری زاده

مدیر گروه پرستاری

 

 

 


وظايف شوراي آموزشي :

  1. برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد.
  2. تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه
  3. بررسی تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  4. بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیتهای آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه
  5. هماهنگی میان گروه ها و بخشها در ارائه دروس مشترک
  6. اتخاذ و تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
  7. بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضویت هیئت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضاء و هیئت علمی هر گروه
  8. پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی
  9. بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
  10. بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه

 

دانشکده پرستاری و مامایی