به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
گروه پرستاری

فرم خالی CV

فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

 

لیست اعضای گروه پرستاری :

 1. رقیه اسماعیلی
 2. محبوبه اقدمی
 3. نادر آقاخانی
 4. نسیم اللهویردی
 5. لیلا آلیلو
 6. سهیلا آهنگرزاده رضایی
 7. رحیم بقایی
 8. ناصر پریزاد
 9. سیما پورتیمور
 10. شیوا پورسردار
 11. مدینه جاسمی
 12. حسین جعفری زاده
 13. روزیتا چراغی
 14. حسین حبیب زاده
 15. یوسف حقیقی مقدم
 16. مولود رادفر
 17. علیرضا رحمانی
 18. ژاله زینالی
 19. شمس الدین شمس
 20. اعظم شهباز
 21. رقیه عظیم زاده
 22. آرام فیضی
 23. هاله قوامی
 24. سحر کاظمی
 25. زینب محمدیان
 26. فریده نمدی
 27. معصومه همتی مسلک پاک
 28. مهری علویانی

 

نام : نادر          نام خانوادگی : آقاخانی           مدرک تحصیلی : PhD      
رتبه علمی : استادیار     گرایش : داخلی جراحی     ایمیل :naderaghakhani2000@gmail.com  

 نام : رقیه           نام خانوادگی : اسماعیلی                    مدرک تحصیلی : فوق لیسانس      
رتبه علمی : مربی        گرایش : داخلی جراحی                ایمیل :  esmaeili.r@gmail.com

 نام : سهیلا           نام خانوادگی : آهنگرزاده رضایی                   مدرک تحصیلی : PhD
رتبه علمی : استادیار       گرایش : روان پرستاری                       ایمیل :  srezai@umsu.ac.ir

 نام : رحیم          نام خانوادگی : بقایی                   مدرک تحصیلی : PhD     
رتبه علمی : دانشیار       گرایش : داخلی جراحی          ایمیل :  rbaghaei2001@yahoo.com

 


 

نام : سیما          نام خانوادگی : پور تیمور                    مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی        گرایش : نوزادان                     ایمیل :  simapure@yahoo.com

 

 

نام : مدینه          نام خانوادگی : جاسمی                  مدرک تحصیلی : PhD          
رتبه علمی : استادیار      گرایش : داخلی جراحی            ایمیل : jasemi_phd@yahoo.com 

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

-

CV


 

نام : حسین           نام خانوادگی : جعفری زاده                درک تحصیلی : فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی          گرایش : بهداشت جامعه              ایمیل :  jafarizadeh@umsu.ac.ir

 نام : حسین           نام خانوادگی : حبیب زاده                    مدرک تحصیلی : PhD     
رتبه علمی : دانشیار        گرایش : داخلی جراحی                 ایمیل : habibz_h@yahoo.com

 نام : یوسف           نام خانوادگی : حقیقی مقدم               مدرک تحصیلی : دانشجوی PhD     
رتبه علمی : استادیار        گرایش : داخلی جراحی            ایمیل :  hagigym@yahoo.com

 نام : مولود           نام خانوادگی : رادفر             مدرک تحصیلی : PhD     
رتبه علمی : دانشیار        گرایش : روان پرستاری     ایمیل :  radfar@umsu.ac.ir

 نام : علیرضا           نام خانوادگی : رحمانی      مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی      گرایش : داخلی جراحی     ایمیل :  alirezarahmani2003@yahoo.com

 نام : شمس الدین           نام خانوادگی : شمس            مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی              گرایش : داخلی جراحی     ایمیل :  shamsadin1@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاری

-

طرح درس

CV

-نام : رقیه               نام خانوادگی : عظیم زاده           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی       گرایش : داخلی جراحی             ایمیل : azimzadeh20@gmail.com

 نام : آرام              نام خانوادگی : فیضی           مدرک تحصیلی : PhD     
رتبه علمی : دانشیار     گرایش : بهداشت جامعه        ایمیل :  aramfeizi@yahoo.com

 نام : هاله               نام خانوادگی : قوامی           مدرک تحصیلی : PhD     
رتبه علمی : استادیار     گرایش : داخلی جراحی         ایمیل :  haleh_ghavami@yahoo.co.uk

 نام : معصومه           نام خانوادگی : همتی مسلک پاک        مدرک تحصیلی : PhD     
رتبه علمی : دانشیار      گرایش : داخلی جراحی                ایمیل :  hemmatima@yahoo.com

 نام : اعظم                 نام خانوادگی : شهباز           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس   
رتبه علمی : مربی          گرایش :  داخلی جراحی        ایمیل :  shahbaza10@yahoo.com

 نام : روزیتا                نام خانوادگی : چراغی           مدرک تحصیلی :  فوق لیسانس  
رتبه علمی : مربی          گرایش : داخلی جراحی           ایمیل :  rozitacheraghi@gmail.com  

 نام : نسیم             نام خانوادگی : اللهویردی           مدرک تحصیلی : فوق لیسانس     
رتبه علمی : مربی     گرایش : داخلی جراحی            ایمیل : nasim.allahverdi@yahoo.com

 نام : لیلا                نام خانوادگی : آلیلو           مدرک تحصیلی : PhD      
رتبه علمی : استادیار     گرایش : آموزش پرستاری      ایمیل : aliluleyla@gmail.com

 


نام : شیوا             نام خانوادگي : پورسردار        مدرک تحصيلي : فوق ليسانس     
رتبه علمي : مربي     گرايش :             ايميل : shivapoursardar@gmail.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاري

-

طرح درس

-

CV


 


نام : زینب             نام خانوادگي : محمدیان          مدرک تحصيلي : فوق ليسانس     
رتبه علمي : مربي     گرايش :             ايميل : 

 نام : ناصر             نام خانوادگي : پریزاد         مدرک تحصيلي : PhD      
رتبه علمي : استادیار          گرايش :  داخلی جراحی         ايميل : nparizad@gmail.com

 نام : محبوبه             نام خانوادگي : اقدمی        مدرک تحصيلي :
رتبه علمي :                  گرايش :                       ايميل : 

 

Pdf

Word

-

برنامه کاري

-

طرح درس

-

CV


نام : سحر             نام خانوادگي : کاظمی        مدرک تحصيلي :فوق ليسانس

رتبه علميمربی     گرايش :                    ايميل : s.kazemi.nu88@gmail.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاري

-

طرح درس

-

CV


نام : ژاله             نام خانوادگي : زینالی        مدرک تحصيلي :
رتبه علمي :                  گرايش :                       ايميل : 

 

Pdf

Word

-

برنامه کاري

-

طرح درس

-

CV

 


نام : فریده             نام خانوادگي : نمدی        مدرک تحصيلي فوق ليسانس                           رتبه علمي : مربی         گرايش :  داخلی جراحی      ايميل : namadi.farideh@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاري

-

طرح درس

-

CV


نام : مهری             نام خانوادگي : علویانی        مدرک تحصيلي فوق ليسانس                           رتبه علمي : مربی         گرايش :  بهداشت جامعه      ايميل :malavian@yahoo.com

 

Pdf

Word

-

برنامه کاري

-

طرح درس

-

CV

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی