صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > واحد IT > مسئول واحد 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مسئول واحد


اسلام رضوی


is.razavi@gmail.com

razavi.i@umsu.ac.ir


تلفن مستقیم : 32754960

تلفنخانه : 32754961-32754962-32754963-32754964

شماره داخلی :  222مسئولیتها:

 1. کارشناس خدمات ماشینی دانشکده از سال 1380
 2. مسئول واحد سمعی و بصری    از سال 1382 لغایت 1387
 3. همکاری با واحد سمعی و بصری از سال 1387 تاکنون
 4. بازرس ، رابط و دبیر کمیته طرح تکریم ارباب رجوع از سال 1384
 5. کارشناس آموزش دوره شبانه و انجام تمام امورات کامپیوتری از سال 1384 لغایت 1387
 6. مسئول توسعه شبکه دانشکده از سال 1382
 7. عضو هسته معتمدین دانشکده 
 8. مسئول کمیته کامپیوتر و سمعی بصری همایش سراسری ارتقا سلامت خانواده آبان ماه 1386
 9. مسئول کمیته سمعی بصری و انتشارات همایش سراسری ایمنی بیمار آبان ماه 1390
 10. مسئول کمیته کامپیوتر و سمعی بصری دومین همایش سراسری ایمنی بیمار آبان ماه 1391
 11. مسئول کمیته کامپیوتر سومین همایش سراسری ایمنی بیمار آبان ماه 1394
 12. عضو کمیته اداری و مالی دانشکده از سال 1389
 13. مسئول سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه از سال 1387
 14. مسئول سایت مجله (ماهنامه) پرستاری از سال 1388
 15. نماینده کارکنان در صندوق قرض الحسنه دانشکده از سال 1390
 16. نماینده کارکنان غیر هیئت علمی ( عضو مجمع مشاوران دانشگاه ) در دانشکده از سال 1391
 17. عضو کمیته یاوران معروف دانشکده 1395
 18. عضو کمیته پایش استانداردهای اعتبار بخشی دانشکده از سال 1395
 19. مسئول کمیته سمعی بصری کنگره بین المللی سیر تاریخی پرستاری حرفه ای در ایران شهریور ماه 1396

 

دانشکده پرستاری و مامایی