به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
دکترا

گزارش 6 ماهه:

  1. فرمت ارائه گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکتری پرستاري
  2. فرم انتخاب ناظرین جهت برگزاری جلسه
  3. فرم درخواست تعيين وقت براي برگزاري جلسه 

 

 

نحوه نگارش فصول:

  1. فنومنولوژی
  2. میکس متود
  3. گراندد تئوری:

                        a. گلیزر
                        b. استراوس و کوربین
                        c. مدل

 

دانشکده پرستاری و مامایی