صفحه اصلی > EDO > شرح وظایف 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
شرح وظایف

 شرح وظایف
EDO
مسئول EDO
دانشکده پرستاری و مامایی