صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > شورای شهر ارومیه 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
شورای شهر ارومیه

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی