صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > قرآن پژوهشی و طب 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
قرآن پژوهشی و طب

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی