صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > مشخصات موبایل 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مشخصات موبایل

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی