صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > رژیم غذایی Livar 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
رژیم غذایی Livar

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی