صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > پورتال آذربایجان غربی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
پورتال آذربایجان غربی

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی