صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > سازمان هدفمندسازی یارانه 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
سازمان هدفمندسازی یارانه

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی