صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > وزارتخانه،ادارجات و ... 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
وزارتخانه،ادارجات و ...

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی