صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > سایتهای اسلامی و ومذهبی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
سایتهای اسلامی و ومذهبی

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی