صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > دانشگاههای آزاد و دولتی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
دانشگاههای آزاد و دولتی

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی