وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
نقشه ارومیه

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی