صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > مراکز علمی ایران 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مراکز علمی ایران

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی