صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید > نقاط دیدنی ارومیه 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
نقاط دیدنی ارومیه

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی