صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سایتهای مفید 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
سایتهای مفید

صفحه در دست طراحي مي باشد

دانشکده پرستاری و مامایی