به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
فعالیتهای مرکز

طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

1

92/2/29

خانم اشرف رضایی

بررسی تاثیر عصاره رازیانه بر شدت درد قاعدگی اولیه در دانشجویان علوم پزشکی ساکن خوابگاه بوستان شهرستان ارومیه در سال 1392

2

92/3/5

دکتر ربیعی پور

بررسی فراوانی و علل هیسترکتومی های انجام گرفته در مراکز آموزشی درمانی شهرستان ارومیه در سال 1392

3

94/9/22

دکتر مقدم

فراوانی دیس منوره و فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی در دختران نوجوان شهر ارومیه سال 1394

4

95/3/16

دکتر مقدم

بررسی عوامل تعیین گر مقابله با سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز آموزشی-درمانی و پژوهشی ارومیه در سال 1395

5

95/3/16

دکتر ربیعی پور

بررسی فراوانی و عوامل موثر بر افسردگی مرتبط با تولد نوزاد در پدران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ارومیه در سال 1395

6

95/4/6

دکتر مقدم

بررسی خودکارامدی مدیریت علایم در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی و پژوهشی ارومیه در سال  1395

7

95/5/17

دکتر آقاخانی

تبیین فرایند ناباروری در زنان مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری کوثر بیمارستان شهید مطهری ارومیه در سال 1395 : یک پژوهش کیفی

8

95/5/17

دکتر آقاخانی

تبیین فرایند اعتیاد در مردان معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد وابسته به مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه در سال 1395 : یک پژوهش کیفی

9

95/6/15

خانم رحمت نژاد

بررسی ارتباط سلامت معنوی با میزان استرس و خودکارامدی شیردهی مادران دارای نوزاد بستری در بخش نوزادان در بیمارستان شهید مطهری شهر ارومیه در سال 1395

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی