وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
فرم همکاری

فرم همکاری (مرکز تحقیقات دانشجویی)             Word                  Pdf

   دانلود : form_ham_tahgig_danesh.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : form_ham_tahgig_danesh.pdf           حجم فایل 257 KB
دانشکده پرستاری و مامایی