وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مراکز

 

 1. سلولی و مولکولی
 2. نفرولوژی و پیوند کلیه
 3. سلامت مواد غذایی و آشامیدنی
 4. بهداشت باروری
 5. عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 6. مرکز سلامت باروری و فرزند آوری
 7. نورو فیزیولوژی
 8. تومور توپر
 9. چاقی مادر و کودک
 10. رشد فناوری سلامت
 11. ایمنی بیمار بیمارستانی
 12. محصول محور نوشیدنی ها
دانشکده پرستاری و مامایی