صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > مرکز تحقیقات ایمنی بیمار 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مرکز تحقیقات ایمنی بیمار
دانشکده پرستاری و مامایی