صفحه اصلی > سایر آیتم ها > سوالات متداول 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
سوالات متداول

 سوالات متداول
کتابخانه
آموزش
دانشکده پرستاری و مامایی