صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > برنامه ریزی درسی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
برنامه ریزی درسی

نام : زهرا

نام خانوادگی : طیبی

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست : کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی

سمت : دبیر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

شرح وظایف واحد برنامه ریزی

 1. برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
 2. مطالعه، بررسی و همکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی
 3. بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط.
 4. انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروههای آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده در کلیه مقاطع با توجه به ضوابط دانشگاه.
 5. تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی و کارشناسی پرستاری و مامایی به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده
 6. ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در تمامی مقاطع به مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی درمانی دانشگاه و دانشکده
 7. تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 8. هماهنگی دفاع از عنوان پایان نامه دانشجویان ارشد با اساتید مربوطه
 9. هماهنگی دفاع نهایی از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 10. تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در تمامی مقاطع در هر ترم به تعداد دانشجویان
 11. عضو کمیته  نقل و انتقالات دانشجویان و تنظیم و ارسال جدول نقل و انتقالات از طریق سایت به دانشگاه
 12. صدور گواهی تدریس به اساتید مدعو و اساتید دانشکده
 13. ثبت برنامه های کلاسی و امتحانی تمامی مقاطع تحصیلی در سایت سماء در هر ترم تحصیلی
 14. بررسی نقل و انتقالات دانشجویان مقصد از طریق سایت وزارت
 15. عضو کمیته پایش استانداردها و اعتبار بخشی دانشکده
 16. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

سرفصل دروس:

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری سال 1393

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی دوره کارشناسی پیوسته رشته مامایی سال 1391

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کاردانی فوریت های پزشکی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (phD) 

 

دفترچه های آموزشی:

دفترچه آموزشی Word
رشته های کارشناسی پرستاری، مامایی و کاردانی فوریت های پزشکی
کلیک کنید
 کارشناسی ارشد کلیه رشته ها
کلیک کنید
دکترای پرستاری کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

برنامه های هفتگی و امتحانی:

برنامه هفتگی کارشناسی پرستاری و مامایی، ارشد پرستاری و مامایی، دکترا پرستاری و فوریت های پزشکی بهار 1398

 

برنامه کارآموزی ها :

برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد مامایی بهار 1398

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناس مامایی بهار 1398

برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناس مامایی بهار 1398 (پیوستی)

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی خوی بهار 1398

 برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری (ارشد و کارشناسی) و فوریتهای پزشکی  بهار 1398

 

  

 

دانشکده پرستاری و مامایی