صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اداره آموزش 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اداره آموزش

 اداره آموزش
معرفی
شرح وظایف
دانشکده پرستاری و مامایی