صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اداره آموزش 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اداره آموزش

 اداره آموزش
معرفی
شرح وظایف
دانشکده پرستاری و مامایی