صفحه اصلی > تماس با ما > آدرس دانشکده 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
آدرس دانشکده

آدرس: ایران - آذربایجان غربی - اروميه - كيلومتر11 جاده سرو - پرديس نازلو ساختمان دانشکده پرستاري و مامايي

کد پستي: 5756115111 

صندوق پستي: 1776 

کد شهر: 044 

فاکس دبیرخانه: 32754921

ایمیل ریاست: nursing-college@umsu.ac.ir

شماره سامانه پیامکی برای ارسال شکایات به صورت پیامک در تمام ساعات شبانه روز:   50002222820049

نام واحد تلفن مستقیم
ریاست 32754916
منشی ریاست 32754916
معاون پژوهشی 32754918
معاون آموزشی 32754919
مدیر گروه مامایی -
مدیر گروه پرستاری 1
-
مدیر گروه پرستاری 2
-
رئیس اداری امور عمومی 32754920
کامپیوتر 32754960
حسابداری 32754912
آموزش 32754914
برنامه ریزی 32754915
دفتر مجله 32754910
تلفنخانه 32754961-4
دانشکده پرستاری و مامایی