صفحه اصلی > Skill Lab > اسلایدهای آموزشی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اسلایدهای آموزشی

Nursing Skills Database


جهت استفاده از تک تک فایلهای آموزشی Nursing Skills به FTP  دانشکده مراجعه نمایید

Education/Mosbys Nursing Skills/Open/

دانشکده پرستاری و مامایی