صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اساتید مشاور > مسئول اساتید مشاور دانشکده 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مسئول اساتید مشاور دانشکده

نام , نام خانوادگی : رقیه عظیم زاده

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش داخلی جراحی

ایمیل :  azimzadeh20@gmail.com


دانشکده پرستاری و مامایی