به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیر گروه


نام , نام خانوادگی : دکتر مدینه جاسمی

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی   داخلی جراحی

ایمیل :   jasemi_phd@yahoo.com 

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی