به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیر گروه

نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه

ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی