وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مدیر گروه

نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه

ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی