وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
فوریت های پزشکی

 فوریت های پزشکی
مدیر گروه
معرفی رشته
دانشکده پرستاری و مامایی