به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیران گروه

مدیر گروه پرستاری (داخلی وجراحی - فن - مدیریت) :


نام , نام خانوادگی : رقیه اسماعیلی

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی   داخلی جراحی

ایمیل :    esmaeili.r@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 


مدیر گروه پرستاری (کودکان - بهداشت جامعه - مادران و نوزادان - روان) و فوریت پزشکی :

نام , نام خانوادگی : حسین جعفری زاده

رتبه علمی : مربی

رشته تحصیلی   ارشد بهداشت جامعه

ایمیل :   jafarizadeh@umsu.ac.ir 

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی