به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مدیران گروه

مدیر گروه پرستاری (داخلی وجراحی - فن - مدیریت) :


نام , نام خانوادگی : دکتر نادر آقاخانی

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی   داخلی جراحی

ایمیل :    naderaghakhani2000@gmail.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 


مدیر گروه پرستاری (کودکان - بهداشت جامعه - مادران و نوزادان - روان) و فوریت پزشکی :


نام , نام خانوادگی : دکتر مدینه جاسمی

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی   داخلی جراحی

ایمیل :   jasemi_phd@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی