صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > متصدي امور دفتري 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
متصدي امور دفتري

نام , نام خانوادگی : فائزه امین

مدرک تحصیلی : لیسانس

سمت: متصدي امور دفتري معاونت آموزشي

ایمیل :   -

شرح وظایف : کلیک نمایید

دانشکده پرستاری و مامایی