صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > اولویت های تحقیقاتی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
اولویت های تحقیقاتی

 اولویت های تحقیقاتی
دانشگاه
دانشکده
دانشکده پرستاری و مامایی