به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضاء

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه:


سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:  دکتر فاطمه مقدم تبریزی           fmtabrizi@gmail.com 

 

سایر اعضا:

 1. مرضیه ابراهیمی                     mebrahimi11@yahoo.com
 2. دکتر رحیم بقایی                               rbaghaei2001@yahoo.com       
 3. علیرضا رحمانی                        alirezarahmani2003@yahoo.com
 4. مریم مسگرزاده                       mesgarzadeh2005@yahoo.com
 5. رقیه اسماعیلی                        esmaeili.r@gmail.com
 6. رقیه عظیم زاده                       azimzadeh20@gmail.com 
 7. روزیتا چراغی                         rozitacheraghi@gmail.com
 8. لیلی رحمت نژاد                      leilirahmat@yahoo.com
 9. دکتر رقیه بایرامی                    r.2abayrami@yahoo.com
 10. الهام رضایی                           rezai520@yahoo.com
 11. دکتر مدینه جاسمی                         jasemi_phd@yahoo.com
 12. فردین آجودانی                        fardin.ajodani@yahoo.com
 13. رسول زارع                              rznurse@gmali.com
 14. عاطفه یاس                           atefehyas@yahoo.com
 15. سعیده علیزاده                        saeeideh.alizadeh@gmail.com                       
 16. آیناز باقرزاده                           aynazbagerzadi2066@yahoo.com                    
 17. ریحان عدالت نمون
 18. دکتر یوسف حقیقی مقدم

 

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

 

دانشکده پرستاری و مامایی