صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اساتید مشاور > آئین نامه های دانشجویان شاهد و ایثارگر 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
دانشکده پرستاری و مامایی