صفحه اصلی > EDO > شرح وظایف > مسئول EDO 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
مسئول EDO
دانشکده پرستاری و مامایی