صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > شورای پژوهشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
شورای پژوهشی

 

اعضاء:

رديف    

نام و نام خانوادگی

                                

سمت         

رشته      

رتبه                    

1

دکتر حسین حبیب زاده

رياست دانشکده

پرستاری

دانشیار

2

دکتر رحیم بقایی

معاون پژوهشی

پرستاری

دانشیار

3

دکتر معصومه همتی

عضو هیات علمی گروه

پرستاری

دانشیار

4

دکتر آرام فیضی

عضو هيأت علمی گروه

پرستاری

دانشیار

5

خانم رقیه اسماعیلی

عضو هیات علمی گروه

پرستاری

مربی

6

دکتر بایرامی

مدير گروه تحصیلات تکمیلی

مامایی

استادیار

7

دکتر مدینه جاسمی

مدیر گروه پرستاری

پرستاری

استادیار

8

آقای حسین جعفری زاده

معاونت آموزشی دانشکده

پرستاری

مربی

9

دکتر نادر آقاخانی

مدیر گروه پرستاری

پرستاری

استاديار

10

دکتر یوسف حقیقی مقدم

عضو هيأت علمی گروه

پرستاری

استاديار

11

دکتر مولود رادفر

عضو هيأت علمی گروه

پرستاری

استاديار

12

دکتر سهیلا ربیعی پور

مدیر گروه مامایی

مامایی

دانشيار

13

خانم مسگرزاده

عضو هیات علمی
مامایی
مربی
14
دکتر هاله قوامی
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
پرستاری استادیار
15
دکتر آلیلو
عضو هیات علمی
پرستاری
استادیار
16
دکتر ناصر پریزاد
عضو هیات علمی
پرستاری استادیار
17
دکتر یاسر مرادی
عضو هیات علمی
پرستاری استادیار
18
دکتر سامره اقتدار
عضو هیات علمی
پرستاری استادیار

 

جلسات:
به صورت روتین یکشنبه های هر هفته راس ساعت 10/30در ژورنال کلاب دانشکده دانشکده برگزار می گردد.

 

تعداد جلسات تا تاریخ 1399/10/19

  1. شورای پژوهشی دانشکده 357 جلسه
  2. شعبه بین الملل 64 جلسه
  3. کمیته تحقیقات دانشجویی 33 جلسه
  4. کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی بیمار 31 جلسه

 

مقررات، حدود وظايف و اختيارات شورای پژوهشی دانشکده:

(برگرفته از آيين‌نامه شوراهای پژوهشي و طرح‌های تحقيقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

ماده ۵- تعريف: شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پيگيری و اجرای وظايفی که متعاقبا ( درماده ۸) به آن محول می‌گردد تشکيل می‌شود
 
ماده ۶ - ترکيب اعضای اين شورا بشرح زير است
 
الف- معاون پژوهشی دانشکده 
 
ب- يک نفراز اعضای هيئت علمی صاحب‌نظر به پيشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تائيد رياست دانشکده 
  
ماده ۷ - ضوابط تشکيل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زيراست
 
بند ۱ - اعضای شورای پژوهشی دانشکده بايد درزمينه های تحقيقاتی فعاليت داشته ودوره های روش تحقيق مقدماتی و متوسط را گذرانده باشند
 
بند ۲- شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته يکبار تشکيل می‌شود ودر صورت لزوم وبه صلاحديد معاون پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود
 
بند ۳ - جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضورنصف بعلاوه يک اعضارسميت می يابد
 
بند ۴ - معاون پژوهشی دانشکده فردی را که ترجيحاً از اعضای همين شورا می‌باشد، به عنوان دبيرشورای پژوهشی دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد
 
بند ۵ - برای تشکيل شورا حضور معاون پژوهشی دانشکده يا جانشين ايشان (از اعضای شورا) که قبلا مشخص و معرفی شده است به عنوان رئيس جلسه، الزامی است
 
بند6 - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده بايد طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسيده و يک نسخه از آن جهت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  ارسال گردد
 
ماده ۸ - وظايف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زير است
 
بند ۱ - بررسی و تصويب طرح‌های پژوهشی پيشنهادی ارسالی از گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 
تبصره ۸: شورای پژوهشی دانشکده می‌تواند درصورت لزوم و با تائيد معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهارنظر طرح‌های تحقيقاتی را به کميسيون‌های تخصصی شورا و يا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد
 
تبصره ۹: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای پژوهشی گروه‌های آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد
 
بند ۲ - تدوين سياست‌های پژوهشی دانشکده ،ب اتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه 
 
بند ۳ - مطالعه و پيشنهاد راهکارهای ايجاد انگيزه و علاقه در اعضای هئيت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش 
 
بند ۴ - بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معيارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 بند ۵ - بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولويتهای تحقيقاتی و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 
بند ۶ - تشويق انجام پژوهش‌های بين گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اينگونه پژوهش‌ها 
 
بند ۷ - فراهم نمودن امکانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح‌های تحقيقاتی در روند اجرای طرح 
 
بند ۸ - تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش‌های پايان‌يافته به موسسات ذيربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی 
 
بند ۹ - تنظيم گزارش ساليانه فعاليت‌های پژوهشی دانشکده و تعيين و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 تبصره ۱۰: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف آن دانشکده را برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  ارسال نمايد
 
بند ۱۰ - ارائه خط مشی وتعيين و تصويب موضوعات تحقيقاتی با توجه به اولويت‌های دانشگاه، جهت اخذ واحد پايان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد،  وPh.D
 
بند ۱۱- برنامه‌ريزی جهت تدوين، تاليف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمينارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 
بند ۱۲- بررسی و اظهار نظر در مورد سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پيشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده

 

دانشکده پرستاری و مامایی