صفحه اصلی > Skill Lab > شرح وظایف 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
شرح وظایف
دانشکده پرستاری و مامایی