صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > گروههای آموزشی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
گروههای آموزشی
دانشکده پرستاری و مامایی