صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > طرح های تحقیقاتی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
طرح های تحقیقاتی

سیاست های حمایتی شورا های پژوهشی دانشگاه از فعالیتها و برون داده های پژوهشی

فرآیند استفاده از سامانه تحقیقاتی پژوهشیار

فرآیند بررسی و تصویب طرح (پروپوزال) پژوهشی در معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 اولویت های تحقیقاتی سال 95

 

لیست طرح های تحقیقاتی به تفکیک سال

1390

1391

1392

1393

1394

1395

 

لیست طرح های تحقیقاتی در حال اجرا و خاتمه یافته به تفکیک سال


          تعداد طرح های در حال اجرا و خاتمه یافته به تفکیک سال

ردیف

سال

در حال اجرا

خاتمه یافته

1

1390

4

30

2

1391

0

27

3

1392

0

16

4

1393

3

27

5

1394

47

16

6

1395

28

1

 

                                                      سال 1390

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر فیضی

0

3

2

دکتر حبیب زاده

0

2

3

دکتر بقایی

0

3

4

دکتر همتی

0

7

5

دکتر ربیعی پور

0

1

6

آقای شمس

0

1

7

خانم محدثی

0

1

8

آقای محمد پور

0

2

9

دگتر حقیقی مقدم

0

2

10

دکتر رضایی

0

2

11

خانم خلیل زاده

0

2

12

آقای رسولی

0

1

13

خانم اسماعیلی

0

1

14

خانم اقتدار

0

2

 

 

                                                     سال 1391

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر فیضی

0

3

2

دکتر حبیب زاده

0

4

3

دکتر بقایی

0

5

4

دکتر همتی

0

5

5

دکتر ربیعی پور

0

1

6

آقای شمس

0

1

7

خانم محدثی

0

1

8

آقای محمد پور

0

1

9

خانم مسگرزاده

0

1

10

آقای رحمانی

0

1

11

دگتر حقیقی مقدم

0

1

12

آقای جعفری زاده

0

1

13

دکتر رضایی

0

1

14

خانم خلیل زاده

0

1

 

                                                         سال 1392

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر فیضی

0

1

2

دکتر حبیب زاده

0

1

3

دکتر بقایی

0

2

4

دکتر همتی

0

5

5

دکتر ربیعی پور

0

2

6

آقای شمس

0

2

7

دکتر خرمی

0

2

8

آقای محمد پور

0

1

 

 

 

                                                          سال 1393

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر ربیعی پور

1

2

2

دکتر بقایی

1

2

3

خانم مسگرزاده

1

0

4

دکتر فیضی

0

4

5

دکتر حبیب زاده

0

2

6

دکتر همتی

0

6

7

دکتر آقاخانی

0

1

8

دکتر مقدم

0

2

9

آقای شمس

0

1

10

دکتر رادفر

0

4

11

خانم اروجلو

0

1

12

خانم محدثی

0

1

13

دکتر خرمی

0

1


 

                                                        سال 1394

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر آقاخانی

5

1

2

آقای جعفری زاده

2

0

3

دکتر فیضی

2

0

4

دکتر مقدم

3

3

5

دکتر همتی

4

5

6

خانم محدثی

4

0

7

خانم پورتیمور

1

0

8

آقای مرادی

1

0

9

خانم نجارزاده

1

0

10

دکتر جاسمی

2

0

11

دکتر رضایی

2

0

12

دکتر حبیب زاده

1

1

13

دکتر ربیعی پور

1

1

14

دکتر رادفر

2

0

15

دکتر بقایی

9

3

16

آقای رحمانی

3

0

17

آقای مقصودی

2

0

18

خانم رحیمی

1

0

19

خانم اروجلو

1

0

20

دکتر قوامی

0

1

21

آقای شمس

0

1

 

 

                                                         سال 1395

ردیف

مجری

تعداد طرح در حال اجرا

تعداد طرح خاتمه یافته

1

دکتر آقاخانی

4

0

2

آقای جعفری زاده

2

0

3

دکتر فیضی

2

1

4

دکتر مقدم

2

0

5

دکتر همتی

4

0

6

خانم محدثی

1

0

7

خانم شهباز

1

0

8

آقای شمس

1

0

9

آقای رحمانی

1

0

10

دکتر جاسمی

2

0

11

دکتر رضایی

3

0

12

دکتر حبیب زاده

2

0

13

دکتر ربیعی پور

1

0

14

دکتر رادفر

1

0

15

دکتر بقایی

1

0

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی