صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها

 

اعضاء:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست

سمت در کمیته

1

حسین جعفری زاده

عضو هیأت علمی

دبیر
2

رقیه اسماعیلی

عضو هیأت علمی

عضو
3

مریم مسگرزاده

عضو هیأت علمی

عضو
4

نسرین جهانگیری

مسئول اموزش

عضو

 


شرح وظایف:

 

  1. نظارت مستمر بر همکاري با اداره آموزش دانشکده ها و اساتید در جهت ارزیابی اولیه سوالات امتحانی
  2. ارزیابی شرایط فیزیکی برگزاري امتحانات
  3. بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاري امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیري نظرات دانشجویان
  4. دریافت نتایج آنالیز آزمونها توسط EDC و استخراج گزارش تحلیلی براي مشخص نمودن درجه دشواري و تمیز سوالات جهت تشکیل بانک سوالات امتحانی
  5. ارائه بازخورد نتایج آنالیز و تحلیل آزمونها به گروه هاي آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون
  6. راهنمایی اساتید در رابطه با استفاده از روشهاي ارزشیابی (ورودي- تکوینی- پایانی) در دروس تئوري، عملی و کارآموزي
  7. تنظیم مقررات برگزاري بهینه جلسات آزمون

 

شیوه نامه برگزاری امتحانات

صورتجلسه کمیته مورخ 95/10/12

 

دانشکده پرستاری و مامایی