صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها

 

اعضاء:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست

سمت در کمیته

1

حسین جعفری زاده

عضو هیأت علمی

دبیر
2

رقیه اسماعیلی

عضو هیأت علمی

عضو
3

مریم مسگرزاده

عضو هیأت علمی

عضو
4

نسرین جهانگیری

مسئول اموزش

عضو

 


شرح وظایف:

 

  1. نظارت مستمر بر همکاري با اداره آموزش دانشکده ها و اساتید در جهت ارزیابی اولیه سوالات امتحانی
  2. ارزیابی شرایط فیزیکی برگزاري امتحانات
  3. بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاري امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیري نظرات دانشجویان
  4. دریافت نتایج آنالیز آزمونها توسط EDC و استخراج گزارش تحلیلی براي مشخص نمودن درجه دشواري و تمیز سوالات جهت تشکیل بانک سوالات امتحانی
  5. ارائه بازخورد نتایج آنالیز و تحلیل آزمونها به گروه هاي آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون
  6. راهنمایی اساتید در رابطه با استفاده از روشهاي ارزشیابی (ورودي- تکوینی- پایانی) در دروس تئوري، عملی و کارآموزي
  7. تنظیم مقررات برگزاري بهینه جلسات آزمون

 

شیوه نامه برگزاری امتحانات

صورتجلسه کمیته مورخ 95/10/12

 

دانشکده پرستاری و مامایی