صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > آئین نامه های آموزشی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
آئین نامه های آموزشی

 آئین نامه های آموزشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
phD
دانشکده پرستاری و مامایی